စီးပြားေရး

ျမန္မာျပည္တြင္းလုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းမွစ၍ အင္တာဗ်ဴ းစီစဥ္ေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊ ျပဳစုပ်ိဳ းေထာင္ေပးျခင္း၊ လူႀကီးမင္း၏
ကုမၸဏီသို႔ ပို႔ေဆာင္ေစလႊတ္ျခင္း။
ေစလႊတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးဝန္ထမ္းမွ လက္ခံကုမၸဏီႏွင့္ ေစလႊတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သလိုကူညီေပးျခင္း။
မိခင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ အျခားတြင္ မရွိႏိုင္သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးပါသည္။

イメージ

ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္လိုအပ္သည့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးကို အဓိကထား၍ ဂ်ပန္စကားအရည္အခ်င္းစစ္
စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မွႈကိုသာ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားေပးသည့္ အျခားဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စည္းျခား၍ မတူညီသည္႔
သင္ၾကားေရးပရိုဂရမ္ျဖင့္ အားလံုး၏ အာရံုစို္က္မွႈကိုရရွိေနသည့္ J-SAT Japanese Language School ( အကူသူနာျပဳ သင္တန္း
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ) ကိုဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

အခ်ိန္ျပည့္ -တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔ အထိ တစ္ေန႔လွ်င္ (၆)နာရီၾကာ
( သူနာျပဳသင္တန္းသား ၆ ဦး ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရ ေက်ာင္းသား/သူ ၈၆ ဦး )
တနဂၤေႏြအတန္း- N3 သင္တန္း ၂၁ ဦး ၊ N4 သင္တန္း ၂၄ ဦး
သင္ၾကားေရးကၽြမ္းက်င္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳရွိ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဆရာ ၄ဦး
သင္ၾကားေရးကၽြမ္းက်င္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳးဆရာ ၆ ဦး
※၂၀၁၆ လက္ရွိအေျခအေန

ကုမၸဏီအေၾကာင္းအရာ

ကုမၸဏီအမည္ Myanmar International Business Training and Internship General Service Co.,Ltd. (MIBTI)
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလိုင္စင္အမွတ္ No.147/2015
ရံုးလိပ္စာ Room 1210, 12A Floor, Sakura Tower, Sakura Tower No.339, Bogyoke Aung San Road, Kyauktada T/S, Yangon, Myanmar
ဖုန္းနံပါတ္ +95-1-255925 ( ကိုယ္စားလွယ္ )
ဖတ္စ္နံပါတ္ +95-1-255925
E-mail info@mibti.jp
စတင္တည္ေထာင္သည့္ႏွစ္
5.12.2012
ရင္းႏွီးမတည္ေငြ 5,000,000က်ပ္
(၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလ လက္ရွိအေျခအေန)
ဝန္ထမ္းအင္အား ၁၇ဦး ၊
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ၉၄ဦး (၂၀၁၆, ၂လပိုင္းအေျခအေန)

ဆက္စပ္အဖြဲ႔ဝင္လုပ္ငန္းစုမ်ား

JAPAN SAT CONSULTING CO., LTD.
(ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္၂၀ေက်ာ္အၾကာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေသာ အေတြ႔ အႀကံဳ မ်ားစြာရွိသည္႕ Mr.Nishigaki မွဥကၠဌအေနျဖင့္ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အေတြ႔အၾကံဳရင္႕က်က္သည့္ Consulting လုပ္ငန္း ။
ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ကိစၥ မွစ၍ ကုမၸဏီတည္ေထာင္မွႈအပိုင္းမ်ား ၊ ျမန္မာလုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရရွိထားသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ရင္ႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကူညီမႈအားလံုးကို ပံ့ပိုး ကူညီေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
အိုဆာကာခရိုင္ လုပ္ငန္းကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးေရးအဖြဲ႔ (အိုဆာကာခရိုင္ကုန္သည္ ႀကီးမ်ားအသင္း) ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၊ ေငြေၾကး အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းေတာင္းဆိုမွႈမ်ား မ်ားျပား၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ကုမၸၸၸဏီေပါင္း ၃၅၀ ၏ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအား ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။

IT လုပ္ငန္း ရံုးခြဲ၏ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ဝန္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲမွႈကိစၥရပ္မ်ားကို Japan Sat Consulting မွ ကိုယ္စားတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ တစ္
ဖက္ကုမၸဏီ၏ ကုန္က်စရိတ္ကို တဖက္တလမ္းမွေန၍ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ့ေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားစာ
ရင္းျပဳစုမွႈ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားရွာေဖြေပးျခင္း ၊ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ ခက္ခဲသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း research ႏွင့္္ စစ္တမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံပိုင္တကၠသိုလ္၁၂ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသား အားလံုးကို အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

JAPAN SAT CONSULTING CO., LTD.

ミャンマー国内人材派遣 日系企業向けNo.1企業 「J-SAT」

J-SAT General Service Co., Ltd.
( ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္ ၁၁/၂၀၁၆ )

ျမန္မာျပည္တြင္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီသီးသန္႔ႏွင့္သာ လူသားအရင္းအျမစ္မိတ္ဆက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဂ်ပန္ကုမၸဏီ သီးသန္႔ကိုသာ မိတ္ဆက္ေပးေသာ လူသားအရင္း အျမစ္ ရွာေဖြစုေဆာင္းမွႈ အႀကီးစားပုဂၢလိကလုပ္ငန္းကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းၿပီး
ျမန္မာျပည္တြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔
ျမန္မာလူမ်ိဳးဝန္ထမ္းႏွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပးပို႔မိတ္ဆက္ျခင္း။
ယခုလက္ရွိ J-Sat တြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုၿပီးသူဦးေရ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အႀကီးမား ဆံုးေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ။
ျမန္မာျပည္တြင္းအေျခစိုက္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ၈၀% သည္ J-Sat ၏ ဝန္ေဆာင္မွႈကို အသံုးျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။

J-SAT General Service Co., Ltd.

ミャンマーで日系企業向け人材派遣No.1

J-SAT Japanese Language School
(အကူသူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း ၊ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းေက်ာင္း)
သင္တန္းေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၅၀၇၂၀၄၅၁

ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္
ၾကားေရးကို အဓိကထား၍ ဂ်ပန္စကား အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မွႈကိုသာ
ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားေပးသည့္ အျခားဂ်ပန္ ဘာသာစကား သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စည္းျခား၍ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ၁ရက္လွ်င္ ၅နာရီျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အာရံု စူးစိုက္၍ သင္ယူရေသာ ဂ်ပန္ဘာသာ သင္ၾကားေရးစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ ၈လျဖင့္ N3 အဆင့္ ေရာက္ရွိရန္ ရည္ရႊယ္ၿပီး သင္ၾကားေပး ေနပါသည္။ (၉၀%ေက်ာ္ေသာ ေအာင္ခ်က္ ရရွိထားပါသည္။)
လုပ္ငန္းခြင္သံုး ဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးရံုသာမက Business Manner ႏွင့္ ဂ်ပန္၏ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားကို ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ဖူးေသာ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားစြာရွိသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ သင္ၾကားေပးပါသည္။
ေက်ာင္းသားဦးေရ - ၉၂ ဦး ( အကူသူနာျပဳသင္တန္းမွ ၆ ဦး ၊ အင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္းမွ ၈၆ ဦး ၊ ဂ်ပန္ဘာသာ သင္ၾကားေပးသူ ဆရာဦးေရ ၁၂ ဦး )
※၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီလ။

J-SAT Japanese Language School

SANAY TRAVEL & TOURS CO., LTD.
(ကုမၸဏီလိုင္စင္အမွတ္ No.KHA-0739)

Sanay Travel and Tours သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးမႈ ၊ စကားျပန္စီစဥ္ေပးမႈ ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္စီစဥ္ေပးမႈအစရွိ သည္မ်ားကို ၁၉၉၈ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယခုလက္ရွိအထိ အစုအဖြဲ႔ေပါင္း၁၃၀၀၀ေက်ာ္ကို စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျချပဳ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဦးစီးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသြားေရာက္ေလ့လာျခင္း ၊ ရုပ္သံ အစီအစဥ္ ရိုက္ကူးမႈ ၊ မဂၢဇင္းရိုက္ကူးမႈႏွင့္ ၎၏ပတ္သက္ေသာ သုေတသနႏွင့္ Coordinator အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ TV အစီအစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားကို coordinatorအျဖစ္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

< မွတ္တမ္း >
Television : NHK special , Special Report , Hodou Stations , kunatokoroni Nihonjin , Gaia no yoruake , Cambria Palace , jyonetsutairly Jihanku , World Business , Ururun Taizaik i, NNN Document , Japan Post Commercial , etc.
မဂၢဇင္း : Chikyuu No Arukikata ( Myanmar Tourist Guide Book Satellite for Japanese ) , Myanmar Business guidebook , Toyo Keizai Nikkei Business , Myanmar investment guidebook )

SANAY TRAELS & TOURS CO., LTD.

ミャンマー総合情報サイト ヤンゴンナウ

Genky Physiotherapy Clinic
( Genky ေဆးခန္း )
(မ်က္မျမင္ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အေၾကာျပင္အႏွိပ္ခန္း လိုင္စင္နံပါတ္ 150920360)

မ်က္မျမင္မ်ား ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တပါးသူအား မွီခိုအားထားရန္ မလိုအပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စနစ္မ်ိဳးျဖင့္ မ်က္မျမင္အေၾကာျပင္စင္တာ။ ယခုလက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ (၂)ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
ယင္းစင္တာ၏ အျမတ္ေငြကို မ်က္မျမင္အေၾကာျပင္ဆရာ ေထာက္ပံ့ေရးအသင္းရန္ပံုေငြႏွင့္အတူ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အရြယ္ေရာက္သူ မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ အေၾကာျပင္အႏွိပ္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း အစရွိသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ Media မ်ားတြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဖာ္ျပျခင္းခံရၿပီး၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုတိယသမၼတမွ ခ်ီးက်ဴ း ဂုဏ္ျပဳ ျခင္း ခံခဲ့ရသည္အထိ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ ခ်ီးက်ဴ းေျပာဆိုမႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ ပါသည္။

ゲンキークリニック