အႏွစ္၂၀ၾကာၿမန္မာၿပည္တြင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ရလာဒ္နွင့္အေတြ႕အၾကံဳမွတည္ေထာင္ထားသည္႕ သက္ၾကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊လုပ္သားၿပဳစုပ်ိဳ းေထာင္ေရးစီမံကိန္းအသစ္ကိုအေၿခၿပဳ ၿပီး၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ သက္ၾကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္သူၿမန္မာလူမ်ိဳ းမ်ားကိုအလုပ္အကိုင္မိတ္ဆက္ၿခင္း ေစလႊတ္ၿခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လွွ်က္ရွိပါသည္။

“အႏွစ္၂၀ၾကာၿမန္မာၿပည္တြင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ
ရလဒ္နွင့္အေတြ႕အၾကံဳမွတည္ေထာင္ထားသည္႕

သက္ၾကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္႕သူမ်ား
အတြက္အထူး ျပည္ပပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း”

イメージ

၁၉၉၆ခုႏွစ္မွစ၍ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာအေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ရလဒ္ၿဖစ္သည္။
ျပည္ပ သို႕လုပ္သားပို႕ေဆာင္သည္႕လုပ္ငန္း၏နည္းပညာရွင္အျဖစ္မဟုတ္ဘဲလာေရာက္
ရင္းနွီးၿမွဳပ္ႏွံသည္႕ကုမၸဏီမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္႕လုပ္ငန္းမွေပါက္ဖြားလာသည္႕စနစ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ျခင္း။လက္ခံေခၚယူမည္႕လုပ္ငန္းရွင္၊ ျမန္မာ႕လူ႕စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္၊
ကြ်နု္တို႕၏ကုမၸဏီ (၃)ဦး ၃ဖလွယ္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရွိေစျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖင့္ ၿပတ္ၿပတ္သားသားေတြ႕ၿမင္နုိင္ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္မရွိေသးသည္႕ သက္ၾကီးရြယ္အိုၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အသစ္မ်ားကို ၿမန္မာနိုင္ငံမွၿဖန္႕ေဝသြားမည္ၿဖစ္္ပါသည္။

“အလုပ္ခန္႕အပ္ၿခင္းမွစ၍ၿပဳစုပ်ိဳ းေထာင္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ဝန္ထမ္းေပးပို႕ေစလႊတ္ၿခင္း၊
ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္ေနထိုင္စဥ္တြင္း၌ကူညီမႈမ်ားအၿပင္မိမိနိုင္ငံသို႕ၿပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္အလုပ္အကိုင္
ရွာေဖြမႈကိုပါကူညီပ့ံပိုးေပးၿခင္းအထိအလံုးစံုေဆာင္ရြက္ေပးသည္႕လုပ္ငန္းစုကုမၸဏီ”

စာရင္းေပးသြင္းထားသည္႕ ၿမန္မာလူမ်ိဳးအေယာက္ (၁၃၀၀၀) ေက်ာ္ကို အင္တာဗ်ဴ းလုပ္ခဲ့ သည္႕အေတြ႔အၾကံဳၿဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ားသီးသန္႔ႏွင့္သာ ဝန္ထမ္းမိတ္ဆက္ေပးသည္႕ နံပါတ္ (၁) ၿပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရးကုမၸဏီ J-SAT နွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္မ်ားအသင္းမွ ဝန္ထမ္းရွာေဖြစုေဆာင္းေပး၍ သက္ၾကီး ရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္သူ မ်ားအတြက္သာအထူးျပဳသည္႕ ဖြင့္လွစ္ထားသည္႕ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးစနစ္ ျဖင့္ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာအလုပ္လုပ္ကိုင္နုိင္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ထား၍ သင္ၾကားေပးပါသည္။
ဂ်ပန္နုိင္ငံသို႕ေစလႊတ္ျပီးေနာက္တြင္တိုက်ိဳရွိျမန္မာလူမ်ိဳးဝန္ထမ္းမွ ဂ်ပန္သက္ၾကီးရြယ္အို
ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ နွင့္ နုိင္ငံျခားသားသက္ၾကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္သူ
ဝန္ထမ္းအၾကား ဂ်ပန္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ကူညီေပးပါမည္။ အမိနိုင္ငံသို႕ျပန္လည္
ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ပိုင္းအလုပ္ရရွိေရးကိုလည္း ဂ်ပန္တြင္ရွိေနကတည္းက နည္းပညာလက္ေတြ႔သင္တန္းသားမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည္႕ႏိုင္မည္႕ေနရာကို အဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ J-SAT မွ ရွာေဖြမိတ္ဆက္ေပး၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပူးေပါင္း၍ စက္ဝိုင္းသ႑ာန္ ကူညီဝန္ေဆာင္မႈကို မွ်ေဝေပး သြားပါမည္။

イメージ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္မ်ားအသင္း၊ ေဆးရံု ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန OB တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

အရထူးခြ်န္သည္႕ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးမွ ေခၚထုတ္၍ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္ J-SAT တစ္ခုတည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

イメージ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ မ်က္မျမင္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ ရလဒ္ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္မ်ားအသင္း၊ ေဆးရံု ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန OB တို႔ပူးေပါင္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္သူ လုပ္သားေခၚဆိုမႈမ်ား ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပညာ သင္ၾကားေရးတို႔ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္ J-SAT တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္ေလ့က်င့္မႈျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈတြင္ သံုးေလ့ရွိသည့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ေဝါဟာရ ၊ေန႔စဥ္သံုးစကားလံုး အလံုး ၅၀၀၊ ဥပမာစာေၾကာင္း ၂၀၀ ကို ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ဂ်ပန္သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္မူရင္းဖတ္စာအုပ္ (ျမန္မာဘာသာျပန္) ျဖင့္ ဂ်ပန္စာႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပညာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိ္ပါသည္။

ျမန္မာျပန္ကိုယ္ပိုင္မူရင္း သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈ ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ေဝါဟာရ
အလံုး ၅၀၀ ၊ ဥပမာ စာေၾကာင္း ၂၀၀ ကို ေကာက္ႏႈတ္ထားသည္႕ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္ၾကားေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲတြင္ အခက္ခဲဆံုး N1 စာေမးပြဲ၌ပင္ ေမးေလ့ေမးထမရွိသည္႕ အသံုးအႏႈန္း ေဝါဟာရမ်ားစြာ အသံုးျပဳရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ လက္ေတြ႔သံုးရသည္႕ ဂ်ပန္စကား။
စာေမးပြဲေျဖဆို ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ သင္ၾကားသည္႕ ဂ်ပန္စာမဟုတ္ပဲ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဂ်ပန္လူေနမႈ ဘဝတြင္ အသံုးျပဳရသည့္ လိုအပ္ေသာ ေဝါဟာရ၊ ေန႔စဥ္သံုးစကားမ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး အေရးပါသည့္ အသံုးအႏႈန္မ်ား စကားေျပာမ်ားကို ဂ်ပန္စာေလ့က်င့္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို
လက္ေတြ႔ သင္ၾကားမႈမ်ားကို ျပသေပးႏိုင္သည္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္မ်ား အသင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။

ဆရာဝန္အသင္း ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေဆးရံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ (ေဆးရံုအုပ္) ၊
ျပည္တြင္းေဆးစစ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္႕ ၾကယ္ပြင့္မ်ားအားလံုး အဖြဲ႔ဝင္ပါရွိပါသည္။ မ်ားျပားလွေသာ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမွတဆင့္ ျပည္တြင္း ေဆးစစ္ေဆးမႈ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္႕ လုပ္ငန္း

Professor Dr. Kyaw Myint Naing
ပါရဂူေဒါက္တာဦးေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္
(ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္မ်ား အသင္းဝင္
ဥကၠဌေဟာင္း)
Dr. Khin Maung Chit
ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ခ်စ္
(ပါရမီေဆးရံုတည္ေထာင္သူ
ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္မ်ား အသင္းဝင္)
Dr. Tin Nyunt
ေဒါက္တာတင္ညြန္႔
(ဗဟိုက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး/ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္မ်ားအသင္းဝင္)
Dr. Htoo Maung Ohn
ေဒါက္တာထူးေမာင္အံုး
(အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္
အေရးေပၚေဆးကုသမႈဌာနမွဴး/ ပါရမီေဆးရံု အေရးေပၚဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)
Dr. Win Myat Aye
ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး
(NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ /ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္မ်ား အသင္းဝင္ ဥကၠဌေဟာင္း/ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း)
Dr.Thein Aung
ေဒါက္တာသိန္းေအာင္
(ကေလးအထူးကု Chief /ဗဟိုစည္ေဆးရံုတည္ေထာင္သူ)
သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသည္႕ အဆင့္ဆင့္

ဂ်ပန္စာသင္ၾကားျခင္း ・သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစာေတြ႔ / ၁ႏွစ္(၁၂လၾကာ)
(၁ရက္ ၆နာရီၾကာ သင္ၾကားမႈ + လက္ေတြ႔ ေလ့လာျခင္း)

介護人材派遣のSTEP