ႏွစ္ (၂၀)ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္႕အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာသည္႕ ကိုယ္ပိုင္ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္သစ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားကို အဓိကထားသည္႕
လူ႔အရင္းအျမစ္ျပဳ စုပ်ိဳးေထာင္ေရး ပရိုဂရမ္အသစ္ကို အေျခခံ၍ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္႕ အေသးစား အလတ္စား ဂ်ပန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝင္ခြင့္ခက္ခဲေသာ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ဂ်ပန္စာသင္ ၾကားေပး၍ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ မိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ အင္တာဗ်ဴ းျပဳလုပ္ၿပီးေသာအသင့္ေတာ္ဆံုး လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကိုသာ ေစလႊတ္မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။

イメージ

ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္သာ မိတ္ဆက္ေပးသည္႕ No.1 အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္သည္႕အတြက္ ၄င္းကုမၸဏီ၏ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည္႕ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ျဖင့္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀% ခန္႔သာ ေအာင္သည္႕ ဝင္ခြင့္အင္တာဗ်ဴး စစ္ေဆး၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္႕ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လစဥ္ စာေမးပြဲစစ္ေဆး၍ အမွတ္စာရင္း ေၾကျငာျခင္း၊ ရမွတ္ ၇၅% မျပည့္ပါက အတန္းသစ္ဆက္တက္ခြင့္မရျခင္း စသည္႕ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္စြာျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚလိုက္၍ လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေဝါဟာရမ်ား စုစည္း၍ အျခားႏွင့္ မတူသည္႕ ကိုယ္ပိုင္သင္ၾကားမွႈ ပံုစံအသစ္ျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္၍ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ္ အစိုးရပိုင္တကၠသိုလ္ ၁၂ ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အတြက္ ႏွစ္စဥ္ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။

၁ ႏွစ္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္၁၂ ခုတြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပ၍ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ခန္းစာ အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အထူးေဟာေျပာပဲြတြင္ တံု႔ျပန္မွႈ ေကာင္းမြန္စြာရရွိခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားတကၠ သိုလ္မ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၊ ေမွာ္ဘီနည္းပညာတကၠသိုလ္ ၊ သန္လ်င္္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠ သိုလ္ ၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ၊ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ ၊ မႏၱေလး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၊ မႏၱေလးႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ၊ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (စဥ့္ ကိုင္) (၂၀၁၆ ခုႏွစ္လုပ္ေဆာင္မွႈ )

イメージ

အခိ်န္တိုအတြင္း ထိေရာက္စြာျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားႏွင့္ လံုးဝမတူသည္႕ ဂ်ပန္ဘာ သာစကား သင္ၾကားမွႈ နည္းစနစ္အသစ္။

イメージ

စာေမးပြဲအတြက္မဟုတ္ပဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးစနစ္ ၊ စကားေျပာကို အဓိကထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္ထားသည္႕ မူရင္းဖတ္စာအုပ္ကိုသံုး၍ ေကာင္း မြန္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာ သင္ၾကားေရးစနစ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္မွႈပံုစံ ၊ အေျခအေန ၊ Business Manner အစ ရွိသည္မ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးေသာ ပညာေရးစနစ္အသစ္ျဖင့္ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အလုပ္လုပ္ရမည္႕ေနရာ၊ အလုပ္လုပ္ရမည္႕ နည္းလမ္းေတြကိုလိုက္၍ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္ယူရသည္႕ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ သင္ရိုးတြင္ မပါေသာစကား လံုးမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ ငန္းအသီးသီးအလိုက္ ေဝါဟာရမ်ားကို စုစည္းသင္ၾကားေပးျခင္း ၊ အလုပ္ရရွိ ၿပီးသည္႕ေနာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္၏ ေဝါဟာရကို တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ကြ်နု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီမွ ျမန္မာလူမ်ိဳးဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း
株式会社豊橋設計 CADオペレーター

Toyohashi Sekkei Co., Ltd

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား - CAD ႏွင့္ စက္ပစၥည္းဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း
[လုပ္ငန္းတာဝန္] - CAD Operator
[ဂ်ပန္တြင္ေရာက္ရွိသည္႕ကာလ ၃လ ] -
※(ျမန္မာတြင္ ၂ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္တေယာက္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသည္႕ ကာလ ၇လ ရွိၿပီးျဖစ္။)

(ဥကၠဌ၏စကားသံ)
ျမန္မာဝန္ထမ္းေတြဟာ အစကတည္းကရွိတဲ့ ဂုဏ္သတင္းအတိုင္းဘဲ ရိုးသားၿပီး လံု႔လဝီရိယရွိ တဲ့သူေတြပါ။ ရိုးသား တယ္လို႔ ခံစားရတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ရလဒ္ကို ခဏထားၿပီး အထက္လူႀကီးရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ရိုးရိုးသား သားနဲ႔ နာခံ လိုက္ နာမႈရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လံု႔လဝီရိယ ရွိတယ္လို႔ ခံစားရတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဂ်ပန္ဘာသာေလ့လာမႈကို အလုပ္ ဆင္းခ်ိန္ေရာ ကိုယ့္အိမ္မွာပါ ေလ့လာေနပံုရၿပီး ကိုယ္ပိုင္အသိနဲ႔ လိုခ်င္စိတ္ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၎အျပင္အထက္လူႀကီးအေပၚေလးစားမႈရွိတဲ့အျပင္ အရိုအေသေပးမႈမွာလည္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားထက္ပင္ ပို ၿပီးေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အရည္အခ်င္းအေနနဲ႔ကေတာ့ Auto CADျဖင့္ ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳၿပီး ေလ့က်င့္တဲ့အခါ သင္ယူမႈျမန္ဆန္တာေတြ႔ရပါတယ္။ အလြတ္မွတ္သား ႏိုင္မႈ စြမ္းအားအလြန္ျမင့္ေပမဲ့ လက္ေတြ႔ စဥ္းစားၿပီးလုပ္ရမည့္ အပိုင္းမ်ားတြင္အားနည္းမႈ ရွွိပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ သင္ ၾကားေပးမယ္ဆိုရင္ လံုေလာက္တဲ့ အရည္အေသြးေတြ ရွိတာမို႔လို႔ ျပသနာမရွွိပါဘူး။ ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားကို ေျပာရ မယ္ဆုိရင္ ဂ်ပန္ဝန္ထမ္းငယ္ေတြထက္ ပိုၿပီး ႀကိဳးစားတယ္မဟုတ္ပါလား။ ဆူတာ(သင္ျပေပးမႈ)၊ ေဒါသထြက္တာကို ကြဲကြဲျပားျပား ေျပာျပေပးထားမယ္ဆုိရင္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ညႊန္ၾကားေပးရင္ေတာင္ စိတ္ဓာတ္က်တာမ်ိဳး မျဖစ္ပါ ဘူး။ ဂ်ပန္ဘာသာစကားနဲ႕ ဂ်ပန္ရဲ႕စီးပြားေရးထံုးစံကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိမယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔မျခား တန္းတူ အလုပ္ေတြကို လုပ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ရွိပါတယ္။

(ဝန္ထမ္းရဲ႕မွတ္ခ်က္)
အလုပ္သင္ကာလမွာေျပာျခင္းခံရတဲ့ (အလုပ္ကို အာရံုစိုက္လုပ္) ဆိုတဲ့စကားရဲ႕ အဓိပါၸယ္ကို ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ခဲ့ေပမဲ့ ဂ်ပန္ကိုလာၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အဲဒီအဓိပါၸယ္ကို နားလည္လာခဲ့ပါတယ္။ အမွားလည္းနည္းလာၿပီး ေကာင္းမြန္လာတယ္လို႔ ေတြးမိပါတယ္။ အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈမွာ က်င့္သားရလာ ခဲ့ပါတယ္။ ခန္းဂ်ိကေတာ့ ထင္တဲ့အတို္င္း ခက္ပါတယ္။ ခန္းဂ်ိ(တရုတ္စာလံုး) ေလ့လာမႈ လုပ္ေနေပမဲ့လည္း ထပ္ထပ္ၿပီး မသိတဲ့ ခန္းဂ်ိ္ေတြက ထြက္လာပါတယ္။ အလုပ္အ တြင္းမွာ နားမလည္တာေတြကို အထက္လူႀကီးကို ေမးတာတို႔ ရွာေဖြေလ့လာတာေတြ လုပ္တဲ့အတြက္ ျပသနာက ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဂ်ပန္ဟာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ၿပီး အဆင့္ျမင့္တာမို႔လို႔ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပိုင္းမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိလွပါတယ္။ ဝန္ထမ္းသစ္ ၄ေယာက္+ ၂ေယာက္ (ဂ်ပန္စာေလ့လာေနဆဲ)

株式会社オムニサイエンス プログラマー

Omniscience Co., Ltd

[လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား] - System ႏွင့္ ပတ္သက္သည္႕ လုပ္ငန္း
[အလုပ္တာဝန္] - Programmer(၂ ေယာက္)
[ဂ်ပန္တြင္ စတင္ အလုပ္လုပ္သည္႕ ကာလ ၅ လ]
※(ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ဝက္ခန္႔ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားခဲ့)

(အလုပ္တာဝန္ခံရဲ႕စကားသံ)
ဂ်ပန္ျပည္တြင္းမွာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအလုပ္ခန္႔ထားမႈဟာ ခက္ခဲက်ပ္တည္းလာၿပီး အလတ္စားအေသးစားလုပ္ငန္း ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘြဲ႔ရေတြကို ခန္ အပ္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲလာခဲ့ပါတယ္။ စဥ္းစားေနစဥ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးကို အလုပ္ေခၚဖို႔ အခြင့္ အလမ္းေတြရွိလာၿပီး ခ်က္ခ်င္း ျမန္မာျပည္ကို လာၿပီး အလုပ္ေခၚယူမႈေတြ လုပ္ဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္။ တကၠသိုလ္မွာ Java ပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း PHP ေလ့လာမႈနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြထက္ နားလည္လြယ္တာကို အံ့အားသင့္စြာေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရွိ ကုမၸဏီတြင္း ပေရာဂ်က္ေတြ ေျဖရွင္းတဲ့ programming လုပ္ငန္းေတြကို စတင္ခဲ့ေပမဲ့ ျပသနာမရွိပါဘူး။ ယခုလက္ရွိ မွာေတာ့ ကုမၸဏီတြင္း စ ကားေျပာဆိုမႈမွာ ျပသနာမရွိေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း ကုမၸဏီျပင္ပ ဧည့္သည္မ်ားနွင့္ ေတြ႕တဲ့အခါ သံုးျပဳရမယ့္ စကားေျပာ ကြ်မ္းက်င္မႈက လိ္ုအပ္ေနေသးတယ္လ္ို႔ ထင္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္သည္႕ ပံုစံ၊ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ မႈ၊ အခ်ိန္ပို လုပ္ေဆာင္ရသည္႕အခါ မျငင္းဆိုဘဲ လုပ္ေဆာင္တတ္မႈ၊ အလုပ္ေနာက္က်ျခင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္း လံုးဝမရွိ ပါ။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြလည္း အတူတူပဲ ေမးခြန္းေမးတတ္သူနဲ႔ ေမးခြန္းမေမးတတ္သူ စသည္႕ ကြာျခားမႈ ရွိတဲ့အတြက္ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ စဥ္းစားပံုစဥ္းသားနည္းကိုသာ ေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္း စဥ္းစားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ အစား အစာ၊ ေနထိုင္မွဳဓေလ႔ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေနထိုင္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ၿခားနားမွဳသည္ အခက္အခဲတရပ္ၿဖစ္ေသာ္ လည္း က်င္႔သားရရွိမႈ ႏွင့္ သင္ၾကားေပးမႈ ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားနိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

(ဝန္ထမ္းမွ မွတ္ခ်က္)
တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးေနေသာဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေကာင္းမြန္လွေသာ IT နည္းပညာကိုသင္ယူခ်င္ေသာေၾကာင္႔ဂ်ပန္နိုင္ငံ သို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခ်င္ခဲ႔ပါသည္။ စာမ်ား၊ စကားမ်ား အရာအားလံုးသည္လည္း ဂ်ပန္စာၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ခက္ခဲလွပါသည္။ ထို႔အၿပင္ပရိုဂရမ္အေၾကာင္းစဥ္းစားရသည္မွာလည္း ခက္ခဲလွပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ေသာ IT နည္းပညာကိုအသံုးၿပဳ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ၾကိဳးစားအား ထုတ္ ၍ ျပဳလုပ္ခ်င္ပါသည္။ ဂ်ပန္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခ်ိန္ေလးစား လိုက္နာမွဳက္ို ေလးစားမိပါ သည္။ ထို႔ၿပင္ ဆိုင္နွင္႔ဘူတာ စသည္တို႔တြင္ အစီအစဥ္စနစ္တက် တန္းစီ ေစာင္႔စားၾက ၿခင္းမ်ားကိုၾကည္႔၍ အံၾသမိခဲ႔ပါသည္။

不二建設株式会社 エンジニア

ဖူဂ်ီေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမီတက္

[လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား] ေဆာက္လုပ္ေရးဆက္စပ္ကုမၸဏီ
[အလုပ္အမ်ိဳးအစား] အင္ဂ်င္နီယာ (၂ ေယာက္)
[ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေရာက္ရွိသည္႕ ကာလ] ၇ လ ※(ၿမန္မာတြင္တနွစ္ဂ်ပန္စာေလ႔လာမွဳ )

(လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ၏စကားသံ)
ကုမၸဏီအေနၿဖင္႔ ပထမဦးဆံုးေသာ နိုင္ငံၿခားသားဝန္ထမ္းကို ခန္႔အပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးကို ခန္႔အပ္ လိုက္ရတဲ႔အတြက္ အမွန္ပင္ ေက်နပ္မိပါတယ္။ လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈတြင္ သူတို႔ ဂ်ပန္စာကို အားစိုက္သင္ယူခဲ့သည္ ကို ေဘာေပါက္ခဲ႔ေပမဲ႔လည္း တကယ္႔လက္ေတြ႔ဂ်ပန္ကို ေရာက္ၿပီး ကြ်န္ုပ္တို႔ ၏ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္သင္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္သည္႕အခါ အားလံုးမွာ ဂ်ပန္ဘာသာၿဖင္႔ သင္ၾကား ေလ႔က်င္႔ေပး ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို အားလံုးနီးပါး သေဘာေပါက္နားလည္ၾကပါတယ္။ နားမလည္ေသာ ဂ်ပန္ဘာ သာမ်ားကို အဂၤလိပ္စာနွင့္ ၿမန္မာဘာသာၿဖင္႔ ရွာေဖြ၍ သေဘာေပါက္ရန္ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္သည္႔ စိတ္အားထက္သန္မွဳသည္ အနီးနားရွိဝန္ထမ္းမ်ားသို႔လည္း အားတက္မွဳကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ားအၿပင္ အျခားအရာမ်ားကိုလည္း သင္ယူလိုစိတ္ျဖင့္ ေလ႔လာလုိစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာၾကသသည္႕အတြက္ အၿမဲတမ္း ရည္မွန္းခ်က္ၿမင္႔ျမင့္မားမား ထား၍ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။  ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီသည္ ဟိုကိုင္းဒိုးတြင္ရွိေသာေၾကာင္႔ (အေအးဒဏ္)ကိုခုခံနိုင္မႈ ရွိနိုင္ရန္ကို စိုးရိမ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ မဲ႔လည္း ယခုအခါတြင္ ဟိုကိုင္းဒိုး၏ အေအးဒဏ္ကို လံုးဝေနသားက်ေနၿပီး ၿပီးခဲ႔ေသာရက္တြင္ (ဆပိုးရိုးနွင္းပြဲေတာ္) ကိုေလ႔လာၾကည္႔ရွဳရန္ သြားခဲ့ၿပီး ေဆာင္းရာသီ၏ေနထိုင္မွဳတြင္လည္းေပ်ာ္ရႊင္လ်ွက္ရွိပံုေပၚပါသည္။

(ဝန္ထမ္းမွ မွတ္ခ်က္)
ဟိုကိုင္းဒိုးတြင္ရွိေသာ ဖူဂ်ီေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး သိရွိလာသည္မွာ မိမိကိုယ္ တိုင္လည္း ဝါသနာပါေသာအလုပ္ၿဖစ္လွ်င္ ပိုက္ဆံမရေပမဲ႔လည္း ၾကိဳးစားၿပီး သင္ယူျခင္းက အေရးၾကီးသည္ ဟု ထင္ပါသည္။ ေငြေၾကးစုေဆာင္းရရွိျခင္းထက္ မိမိကေပ်ာ္ရႊင္စြာအလုပ္လုပ္နိုင္ေသာ အလုပ္ျဖစ္ရန္အေရးၾကီးၿပီး လူမႈ ဆက္ဆံေရးအတြက္လည္း ဘာသာစကားကို ေသခ်ာေလ႔လာသင္ယူရန္လည္းလိုအပ္သည္ဟု သေဘာေပါက္ခဲ႔ ပါ သည္။ ေငြေၾကးရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီး ၿမန္မာျပည္ၿပန္ႏိုင္ရန္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ အမိ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြက္၊မိမိအတြက္ ဘယ္အရာကို သယ္ေဆာင္လာနိုင္မလဲ ဆိုသည္ကို စဥ္စားၿပီးအားသြန္ခြန္စိုက္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း တိုးတက္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္။ ပိုၿပီးပိုၿပီး ဂ်ပန္စာနွင္႔အလုပ္ ကို ၾကိဳးစားသင္ယူခ်င္ပါသည္။

ျမန္မာ့လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပ်ိဳးေထာင္ေလ့က်င့္မွႈ အခ်ိန္ဇယား ဥပမာ
ပထမ(၁)လေျမာက္
ဝန္ထမ္းမိတ္ဆက္ေပးရန္ လက္ခံရရွိျခင္း ၊
ကိုက္ညီသည္႕ ဝန္ထမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးျခင္း။
Skype ျဖင့္ အင္တာဗ်ဴ းျပဳလုပ္ျခင္း ။

ဒုတိယလေျမာက္
လူေတြ႔အင္တာဗ်ဴ းျပဳလုပ္ျခင္း ။

၃ လမွ ၆ လေျမာက္
ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး(Basic)

၇ လမွ
၁၀ လေျမာက္
ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး(Advance)

၉လမွ
၁၂ လေျမာက္
Professional Education (လိုအပ္သည္႕ level အလိုက္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္ပါမည္)

၁၁ လမွ
၁၂ လေျမာက္
Visa ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း
(ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂လခန္႔)

၁၃ လေျမာက္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ျခင္း ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း။
ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည္႕ ဝန္ထမ္းပံုစံ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ရရွိမည့္လစာမွာ အခြန္ေငြ ၊Social Welfare ၊ ေနထိုင္မွႈစရိတ္ ၊ အစားအေသာက္စရိတ္ (ပ်မ္းမွ် ယန္း ၁ေသာင္းခန္႔) ကိုႏွႈတ္ၿပီး လက္ထဲတြင္ အသားတင္က်န္ရွိမည့္ ေငြပမာဏကို ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၁၀ ေသာင္းခန္႔ ရွိေအာင္ ေတာင္းဆိုေပးထားပါသည္။

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရပါမည္။
(ဥပမာ-တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရၿပီးခါစ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂ်ပန္မွ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ တန္းတူ ကိုင္တြယ္အခြင့္အေရးေပးရပါမည္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒ ၊ အခြန္ဥပေဒ ၊ Social Welfare ၊ လူႀကီးမင္း ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္း လိုက္နာေစရပါမည္။

လူႀကီးမင္း၏ ကုမၸဏီမွ အေဆာင္ ၊ ကုမၸဏီပိုင္အေဆာင္ အစရွိသည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားဘက္မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တာဝန္ယူရသည္႕ အပိုင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

※ ပညာသင္ေနခ်ိန္အတြင္း အေျခခံခန္႔မွန္းလစာ

လူ႔စြမ္းအား   အရင္းအျမစ္ Level ျပည္တြင္း   (ျမန္မာ) ဂ်ပန္
အေတြ႕အႀကံဳ  ရွိသူ 200,000ks 2,000,000 ks
သာမန္ 150,000ks 1,700,000 ks