ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္လိုအပ္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးကိုသာ အဓိကထားၿပီး ဂ်ပန္ ဘာသာစကား အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မႈကို ရည္ရြယ္သင္ၾကားေပးေသာ ဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ မတူ စည္းျခား၍ ကြဲျပားေသာသင္ၾကားေရးစနစ္၊ေျပာင္ေျမာက္ေသာ သင္ၾကားေရးစီမံကိန္းျဖင့္
J-SAT Japanese Language School(သူနာျပဳ မ်ားအတြက္သင္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္း)စုစုေပါင္း ၂ ေက်ာင္းကို စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
【သင္တန္းေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၅၀၇၂၀၄၅၁】

J-SAT စတိုင္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းရဲ႕ထူးျခားခ်က္

  • 1ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားမဟုတ္ပဲ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းခြင္သံုး ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳ းဆရာမ်ားမွ သင္ၾကားေပးပါသည္။
  • 2သက္ၾကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ စက္ပစၥည္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ Auto CAD ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း ၊ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လိုအပ္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရမည္႕ လုပ္ငန္းအလိုက္ ေကာက္ႏႈတ္၍ သင္ၾကား ေပးပါသည္။ N1 စာေမးပြဲတြင္ပင္ မပါေသာ စကားလံုးမ်ားကို သင္ယူရပါသည္။
  • 3ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားမႈသာမက ဂ်ပန္ရာသီအလိုက္ က်င္းပသည္႕ပြဲေတာ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊စြန္႔ပစ္အမႈိက္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲျခား၍စြန္႔ပစ္နည္းမ်ား ၊ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္း အစရွိသည္႕ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား ၊လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သတိျပဳရမည္႕အရာမ်ားကို ဂ်ပန္တြင္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳရွိသည္႕ ျမန္မာလူမ်ိဳ းဆရာ/ဆရာမ ထည့္သြင္း၍ သင္ၾကားေပးပါသည္။
  • 4အတန္းပိုင္ဆရာ /ဆရာမထားရွိ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေစၿပီး လစဥ္က်င္းပသည္႕စာေမးပြဲမွ ရမွတ္မ်ားကို အဆင့္လိုက္ အတန္းထဲတြင္ ေၾကျငာ၍ကပ္ထားသည္။ အတန္းခ်ိန္ေနာက္က်မွ ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တင္းက်ပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားပ်က္ကြက္မႈ စစ္ေဆးရန္ လက္ေဗြစက္ျဖင့္ အဝင္အထြက္ မွတ္သည္႕စနစ္ထားရွိျခင္း ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴ းေျဖဆိုရမည္႕အခ်ိန္တြင္ ကိုးကားႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္သည္႕ အေျခအေနႏွင့္ စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳ းဆရာႏွင့္ ျမန္မာဆရာမ်ားဆီမွ မွတ္ခ်က္မ်ားေရးသားသည္႕ စာရင္းအားတင္ျပေပးပါသည္။
  • 5စာသင္ေက်ာင္းက တနလၤာ-ေသာၾကာ ၁ ရက္မွာ ၅နာ၇ီ အတန္း ၅ခု ၁တန္းလွ်င္ မိနစ္ ၅၀ၾကာ၊ ၃ရက္ေက်ာင္း ပ်က္ကြက္လွ်င္ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ မရသည္႕ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ညေန အိမ္ျပန္လွ်င္လည္း ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း ၂ နာရီႏွင့္ အထက္ ကိုယ္တိုင္စာေလ့လာေသာေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

日本語訓練センター

日本語訓練センター

အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား အရည္အခ်င္းျပပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ဂ်ပန္၏ ပြဲမ်ားကို လက္ေတြ႔ ခံစားေစ၍ ဂ်ပန္ဘာသာေလ႔လာမွဳဳ

အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းျပပြဲမ်ားကို က်င္းပ၍ ဂ်ပန္ပြဲေတာ္မ်ားကို ဖတ္စာအုပ္ထဲတြင္သာမက လက္ေတြ႕ခံစားနိုင္ၿပီး ဂ်ပန္၏ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားကိုထိေတြ႔နိုင္ေသာ အခြင္႔အလမ္းကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ထို႔အၿပင္ ေၾကညာပြဲမ်ားတြင္ အသံုးၿပဳမည္႔ ေန႔စဥ္သံုးစကားေၿပာမွစတင္၍ ပိုမိုအသံုးမ်ားၿပီး အဆင့္ၿမင့္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ယူမွဳကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ ၈လၾကာ တခန္းတည္းတြင္အတူတူသင္ယူၿပီး ပြဲေတာ္မ်ားကို အေၿခခံၿပီး အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကိုတည္ေဆာက္ကာ ဂ်ပန္တြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အခ်ိန္တြင္လည္း အၿပန္အလွန္ကူညီေပးတတ္ရန္ သင္ၾကားေပးသည္႕ ပတ္ဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။

日本語訓練センター

အခ်ိန္ၿပည္႔ : း တနလၤာ - ေသာၾကာ ( ၅ နာရီသင္တန္း )
( သူနာၿပဳသင္တန္းသား ၆ ဦး ၊ နည္းပညာသင္တန္းသား ၈၆ ဦး )
တနဂၤေႏြသင္တန္း း N3 သင္တန္းသား ၂၁ ဦး ၊ N4 သင္တန္းသား ၂၄ ဦး ။
ကြ်မ္းက်င္ေသာဂ်ပန္ဘာသာဆရာ/မ ၄ ဦး
ကြ်မ္းက်င္ေသာၿမန္မာလူမ်ိဳ းဆရာ/မ ၆ ဦး ( လက္ရွိနိုင္ငံသား )
※ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ၂လပိုင္း ယခုလက္ရွိ

စကားေၿပာဦးစားေပးေသာဂ်ပန္ဘာသာပညာေရးနွင္႔ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေစလႊတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းေထာက္ပံ႔မွဳ စနစ္

အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ဂ်ပန္ဘာသာကို အဓိကထားၿပီးသင္ေပးေစခ်င္သည္ ဆိုသည္႕ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမွဳ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္စကားေၿပာ ဦးစားေပးေသာ ကိုယ္ပိုင္ မူရင္းဖတ္စာအုပ္ကို အသံုးၿပဳလ်ွက္ရွိပါသည္။ စာေမးပြဲေၿဖဆိုနိုင္ရန္သာ ရည္ရြယ္သည္႕ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားမႈ မဟုတ္ပဲ ေစလႊတ္သည္႔ လုပ္ငန္းနွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႕ ေဝါဟာရမ်ားကို အသံုးျပဳသင္ၾကားေပးျခင္းစသည္႕ ထိေရာက္မွဳရွိေသာ ဂ်ပန္ဘာသာ သင္ၾကားေရးနွင္႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားေရးရာ အေၿခအေနနွင္႔ လုပ္ငန္းတြင္ေၿပာဆို ျပဳမူမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္႕ ပညာေရးစနစ္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔ၿပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳ းမ်ားကို ပထမဦးဆံုးလက္ခံ ခန္႔အပ္ခဲ႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ၿမန္မာလူမ်ိဳ းဝန္ထမ္းမွ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ရမည္႕ အရာမ်ား၊ နည္လမ္းမ်ားကို ကူညီထာက္ပံ႔ေပးပါမည္။ အလုပ္သမား၏ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီးလွ်င္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္သည္႕အခ်က္မ်ားအား ကူညီေျဖရွင္းေပးပါသည္။

日本語訓練センター

ဂ်ပန္စာသင္ယူမွဳ ၈လေၿမာက္ေက်ာင္းသား၏ ေရးသားခ်က္ ( ဥပမာ )

皆さま お元気でいらっしゃいまか。
私は 日報について お知らせいたします。
私は 今日 10:00 時から 17:00時まで学校 へ参って 日本語の授業を勉強しました。
日課
10:00 - 12:00 総まとめN3 語彙
12:00 - 13:00 昼休み
13:00 - 15:00 総まとめN3 語彙
15:00 - 17:00 総まとめN3 漢字
学校で 6 時間 勉強して 家でも 3時間ぐらい 日本語を頑張っています。
 申し訳ございませんが 私達が やる仕事に関する 事を 予習して 置きたいので 知らなければならない事 を教えて 御社 の ウェブサイト や 製品 などの 資料を 送って いただけますか。
私は 日本の事 をもっと 知りたいです。日本人の友達をいっぱい 作って日本語を 日本人のような 話せるようになりました。日本での 生活を 考えて 楽しみですが 分からない 事が たくさんいる と 思いますので 教えて いただけると 助かります。
どうか よろしくお願いいたします。
以上です。

本日の気温は 28度です。
一日中晴れでした。
雨季の季節ですから、もちろん涼しいです。

週末は友達の家ヘ訪問したり、日本語の宿題をしたり、練習したりいたしました。
聴解のために、日本の歌を聞いたり、日本のアニメーを見たりもいたしました。
私の 趣味は読書と歌を歌うことです。
康先生のおかけで今は日本の歌 7,8 ぐらい歌えるようになりました。
本日もくつない先生は「愛は勝つ」という歌を教えました。ずいぶん面白くて嬉しい歌です。

本日は「読解と敬語」を勉強しました。
読解は徐々に難しくなりますが、面白いはずです。
敬語の勉強に関しては
敬語を使うと、相手への配慮や社会的立場の尊重をはっきり表すことができるからだと思います。
敬語で話せるようになったら、 日本での生活が楽しくなると思います。
ですから、毎日一生懸命頑張っています。
以上です。

敬具

イメージ